Regulamin dla odwiedzających

Regulamin Wydarzenia Cukierek albo Psikus 2022

§1 Definicje

1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w wydarzeniu Festiwal dla dzieci CUKIEREK ALBO PSIKUS, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na wydarzeniu oraz organizację wydarzenia.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Organizatorze należy przez to rozumieć: Loud Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (52-233) przy ul. Parafialna 32/34 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000924875

b) Ustawie należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 września 2018 r. z późn. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)

c) Bilecie należy przez to rozumieć jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu, na określony obszar. 

d) Wydarzeniu należy przez to rozumieć festiwal dla dzieci o tematyce rozrywkowo-muzycznej przeprowadzoną pod nazwą Cukierek albo Psikus (dalej Wydarzenie) w terminie 30 października 2022 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu

e) Terenie Festiwalu należy przez to rozumieć ściśle teren Hali Stulecia, na którym odbywają się występy i atrakcje w czasie Festiwalu.

f) Uczestniku Wydarzenia należy przez to rozumieć osobę fizyczną uczestniczącą w Wydarzeniu na podstawie Biletu.

g) Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów Cukierek albo Psikus opublikowany pod adresem: https://cukierekalbopsikus.pl/

h) Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Wydarzeniu na terenie Wydarzenia oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Wydarzenia uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Hali Stulecia, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.

i) Siła Wyższa należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Wydarzenia, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu lub uniemożliwia kontynuowanie Festiwalu zgodnie z harmonogramem.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Wydarzenia, którzy w czasie jego trwania będą przebywać na terenie, na którym organizowane jest Wydarzenie.

4. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup i legitymowanie się Biletem. Uczestnik Wydarzenia potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Wydarzenia.

§2 Zasady ogólne

1. Wstęp na teren Wydarzenia przysługuje osobą posiadającym bilet wstępu. Dzieci w wieku poniżej 18 roku życia wstęp pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej bilet z odpowiednim uprawnieniem oraz dokument potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów).

2. Wstęp na teren Wydarzenia przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Biletem.

3. Bilet jednodniowy jest ważny przez cały dzień trwania imprezy tj 30.10.2022 r. Można wchodzić i wychodzić z terenów imprezy. Upoważnia do tego opaska na rękę z oznaczeniem dnia festiwalu.

4. Bilety na udział w Wydarzeniu sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej https://goingapp.pl/wydarzenie/cukierek-albo-psikus-festiwal-dla-dzieci/pazdziernik-2022?fbclid=IwAR0mp0_8Fu26CCIPiR9IzgDdLspAa-SxpPB36KvY_hF5GqikVffPiaJXeeg  w formie przedsprzedaży do dnia 29.10.2022 r. W dniu Wydarzenia tj 30.10.20222 r. Bilet będzie możliwy do zakupu w kasach przy wejściu na Wydarzenie. Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów.

5. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu Uczestnika na teren Wydarzenia i udziału w nim.

6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń.

7. Bilety nabyte z innych źródeł niż określone w niniejszym paragrafie nie będą uwzględnianie a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Wydarzenia.

8. W przypadku, gdy w Wydarzeniu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

9. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na teren Wydarzenia albo nakazać niezwłoczne jego opuszczenie:

a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:

sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Wydarzenia,

wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,

okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;

umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Wydarzenia,

niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia terenu Wydarzenia;

nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;

c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

f) osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Wydarzeniu,

g) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,

h) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.

i) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,

j) osobom niepełnoletnim,

k) osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora lub marki Wydarzenia Cukierek albo Psikus.

§3 Dodatkowe prawa, obowiązki i oświadczenia

1. Każda osoba, która nabyła Bilet na Wydarzenie zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Zakup Biletu jest uwarunkowany i jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego postanowień bez zastrzeżeń.

2. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Wydarzeniu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 

3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Uczestnik Wydarzenia dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i kolejnych edycji Wydarzenia w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Wydarzenia.

5. Każdy Uczestnik Wydarzenia poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na Wydarzeniu, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, które nie zostały użyte w celach reklamowych przechowuje się po zakończeniu Wydarzenia przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

§4 Organizacja festiwalu

1. Wydarzenie Cukierek albo Psikus rozpoczyna się o godzinie: 11:00.

2. Wydarzenie Cukierek albo Psikus kończy się najpóźniej o godzinie: 18:00

3. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom wydarzenia koszt zakupu Biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: https://pomoc.goingapp.pl/help

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia, w tym w szczególności godzin występu poszczególnych wykonawców, kolejności występu poszczególnych wykonawców, odwołania występu danego wykonawcy.

6. Organizator informuje, iż mapa terenu Wydarzenia wraz z programem będzie opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Wydarzenia nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

§5 Odwołanie Wydarzenia

1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.

2. Organizator zwraca wyłącznie cenę biletu.

3. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Wydarzenia Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej lub bezpośrednio w trakcie trwania Wydarzenia.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.

7. Szczegółowe regulacje odnośnie zwrotu Biletów oraz zwrotu w związku z odwołaniem Wydarzenia z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów.

§7 Bezpieczeństwo Festiwalu

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

c) zmianę miejsca Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania przyczyny.

2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.

3. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Wydarzenia zobowiązane są posiadać opaskę jako element identyfikujący i uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (Bilet). Uczestnik nie posiadający Biletu, albo posiadający Bilet uszkodzony, nie zostanie wpuszczony na teren Wydarzenia lub zostanie wydalony z terenu Wydarzenia.

5. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.

6. Organizator wyznacza Strefy podziału terenu Wydarzenia w szczególności:

a) Zaplecze techniczno-socjalne,

b) Płyta główna, kuluary – teren wydarzenia

c) Wejścia i wyjścia głównego,

d) Teren Parkingów,

e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,

f) Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.

7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.

8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. W czasie Wydarzenia Organizator oraz Uczestnicy Wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na terenie Wydarzenia, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§8 Służby porządkowe

1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Wydarzeniu;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z dnia 25 października 2018 roku Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.),

g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Wydarzenia osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub innymi regulaminami wydanymi na podstawie lub w związku z niniejszym Regulamin, a które określają zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.

3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:

a) ręczne wykrywacze metalu,

b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Wydarzenia do przebywania na Wydarzeniu Służby Porządkowych dokonują przez sprawdzenie, czy Uczestnik Wydarzenia posiada Bilet oraz czy jest pełnoletni.

5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Wydarzeniu jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na teren Wydarzenia osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z tego terenu.

6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

7. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Wydarzenia lub przebywania na nim lub Uczestnikom usuniętym z terenu Wydarzenia zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

§9 Zakazy

1. Na teren Wydarzenia zakazane jest:

a) wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu „selfie-stick”,

b) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.

c) wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,

d) wnoszenie własnych napojów innych niż zawierających alkohol,

e) wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.

f) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu,

g) wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,

h) wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia;

2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia

3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Zabrania się nocowania w samochodach lub innych środkach komunikacji na terenie parkingu Wydarzenia.

6. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Wydarzenia.

7. Uczestnik Wydarzenia zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:

a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Wydarzenia jest zakazane.

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na terenie Wydarzenia lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) na stronie internetowej,

b) w aplikacji mobilnej,

c) w punktach informacyjnych na Wydarzenia

4. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora: kids@loudprod.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Wydarzenia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydarzenia.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.